This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

August, 2018

Buổi tọa đàm ngày 2: Tâm thức & Thực tại – SG 10/06/2018

Buổi tọa đàm ngày 2: Tâm thức & Thực tại – SG 10/06/2018

Tiếp tục buổi chia sẻ ngày thứ nhất (http://zerokun.com/?p=2266), buổi thứ hai chia sẻ Pháp Clean sâu hơn và các kỹ thuật khác trong Pháp này: Blue Corn Meal (Bột Bắp Xanh), Ice Blue, PP Thở Ha, PP Nước Wai... (Continue reading)

Buổi tọa đàm ngày 1: Tâm thức học cơ bản – SG 09/06/2018

Buổi tọa đàm ngày 1: Tâm thức học cơ bản - SG 09/06/2018

Những sự kiện xảy ra trong đời ta liệu có diễn ra một cách ngẫu nhiên hay bị chi phối bởi một quy luật nào đó? Chúng ta có thể tác động hay thay đổi được những sự kiện xảy... (Continue reading)