This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

[E-Book]Tây Phương Cực Lạc Du Ký

Buddha

Ngày 25 tháng 10 âm lịch, năm 1967, Ngài Ðại Pháp Sư KHOAN TỊNH ngồi thiền trong động Di Lặc, núi Cưu Tiên, dãy Quế Lạc, Công Xã Thượng Dõng Huyện Đức Hóa Tỉnh Phước Kiến, đột nhiên được Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp dẫn đi, khiến mất cả tông tích. Lúc ấy, Pháp Sư được dẫn đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, tham quan các cảnh giới 9 phẩm hoa sen. Sau khi trở lại ông đã tường thuật lại chuyến du hành của mình và đã được cư sĩ Lưu Thế Hoa ghi lại.

 

Chủ để tương tự:

[Audio Book] Cực Lạc Du Lãm Ký

Comments are closed.