This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

Lời Nguyện Phát Bồ Đề Tâm – Đức Dalai Lama

Đức Đại Lai Lạt Ma (Ảnh: Alison Wright)

Đức Đại Lai Lạt Ma (Ảnh: Alison Wright)

Với ước nguyện giải thoát
Cho toàn thể chúng sinh,
Con xin về nương tựa
Nơi Phật, Pháp và Tăng
Cho đến khi giác ngộ.

Hôm nay tâm hướng về
Từ bi và trí tuệ,
Đối trước mười phương Phật,
Con xin vì chúng sinh
Nguyện phát tâm bồ đề.

Bao giờ không gian còn,
Chúng sinh còn,
Nguyện con còn ở lại,
Xua tan khổ nạn cõi thế gian.

Lời Nguyện Phát Bồ Đề Tâm –
Đức Đalai Lama

1 Comment

  1. 7iun says:

    nam mo bon su thich ca mau ni phat